English | Spanish | Hmoob

 

Kev Qhia Hauv Computer Txog Sau Ntawv Thov NyiajThursday, September 14, 2023, 10 a.m. - 12 p.m.   /los yog/   Monday, September 18, 2023, 6 p.m. - 8 p.m.

Cuv Npe Ntawm No

 Cuv npe kom tau cov xov tseem ceeb thiab qhia kiag xyaum sau ntawv thov nyiaj yam qhia hauv computer. Koj yuav kawm txog:Experienced Extension Educators yuav taw kev qhia kom tau cov xov tseem ceeb ntau, lom zem, thiab sib txuas lus!

Lug nug & Tswv yim: