Courthouse
Courthouse

 
Click here to view the full 2020 Community Health Assessment.

Click here for a printable version of the document.
Click here to view a summary of the Community Health Improvement Plan
 
Every three years, Brown County Public Health, as a member of Beyond Health, completes an assessment of overall health and chooses 3 top health priorities to address in a Community Health Improvement Plan (CHIP). Community feedback is essential for the success of our Community Health Improvement Plan. Please read the documents above and complete the survey below to let Brown County Public Health and the Beyond Health Steering Committee know your thoughts. This feedback will be used for future planning efforts.
 

 
Click here to view a summary of the
Community Health Assessment and chosen priorities.
Click here to provide feedback through a survey.
Haga clic aquí para ver un resumen de la evaluación
de la salud comunitaria y las prioridades elegidas.
Pulsa aquí para contestar una encuesta de retroalimentación.
Nyem qhov no mus nyeem txog txoj kev txheeb xyuas
kev noj qab haus huv hauv zej zog thiab qees yam uas raug xaiv los txhim kho.
Nyem qhov ntawm no los muab kev tawm tswv yi.