Courthouse
Courthouse

2020-2021 Brown County Community Health Assessment (CHA)
 
Click here to view the full 2020 Community Health Assessment.
 
Every three years, Brown County completes an assessment of overall health and chooses 3 top health priorities to address. Community feedback is essential for success in our Community Health Improvement Plan (CHIP). Please read the documents below and complete the survey to let Brown County Public Health and the Beyond Health Steering Committee know your thoughts. This feedback will be used for future planning efforts.
Cada tres años, el condado de Brown completa una evaluación de la salud general y elige 3 prioridades de salud principales para abordar. La retroalimentación de la comunidad es esencial para el éxito de nuestro Plan de mejoramiento de la salud de la comunidad (CHIP). Por favor, lea los documentos a continuación y complete la encuesta para que la Salud Pública del Condado de Brown y el Comité Directivo de Beyond Health conozcan sus pensamientos. Esta retroalimentación se utilizará para futuros esfuerzos de planificación.
Txhua txhua 3 xyoos twg Brown County, ntsuas xyuas txog tag nrho kev noj qab haus huv thiab xaiv 3 yam los txhim kho. Kev tawm tswv yim los ntawm lub zej zog yog ib qho tseem ceeb heev rau txoj kev vam meej nyob rau hauv peb lub zej zog kev txhim kho (Community Health Improvement Plan - CHIP). Thov nyeem cov ntawv hauv qab no thiab teb cov lus nug ntawm daim kev sojntsuam rau peb Brown County koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv thiab Beyond Health cov thawj coj kom peb paub txoj koj li kev xav. Cov lus teb no yuav pab rau kev txhim kho rau yav tom ntej.

 
Click here to view a summary of the
Community Health Assessment and chosen priorities.
Click here to provide feedback through a survey.
Haga clic aquí para ver un resumen de la evaluación
de la salud comunitaria y las prioridades elegidas.
Pulsa aquí para contestar una encuesta de retroalimentación.
Nyem qhov no mus nyeem txog txoj kev txheeb xyuas
kev noj qab haus huv hauv zej zog thiab qees yam uas raug xaiv los txhim kho.
Nyem qhov ntawm no los muab kev tawm tswv yi.